კატეგორიები

სკარიფიკატორის კალამი

სკარიფიკატორის კალამი. ეს არის უმტკივნეულო მოწყობილობა სკარიფიკატორის მოხმარებისთვის. არის მრავალჯერადი გამოყენების.