სასაქონლო ნიშანი 'ერგო'

სასაქონლო ნიშანი "ერგო' არის შპს "გეო ლატექსის" საკუთარი სავაჭრო ნიშანი, რომელიც დადასტურებულია და რეგისტრირებულია საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის (საქპატენტის) მიერ. გაყალბება ან მიმსგავსება ნებისმიერი ფორმით ისჯება საქართველოს კანონმდებლობით.